Nađi

Regulacija

Optimalan sistem grijanja i pripreme potrošne tople vode podrazumijeva primjenu odgovarajućeg sobnog termostata ili atmosferskog regulatora putem kojega se vrše sva potrebna podešavanja te prilagodba sistema individualnim potrebama krajnjega korisnika.

Primjena adekvatnog regulatora je neophodna kako bi sistem grijanja radio efikasno.

Načelo rada regulatora zasniva se na kontinuiranom mjerenju aktualnih temperatura u prostoru i na usporedbi sa željenim vrijednostima. Na taj način sistem ima mogućnost samo-podešavanja te postizanje zadanih temperatura.

Pogledajte simulaciju rada za calorMATIC 370 te calorMATIC 470.

Prednosti korištenja Vaillant regulatora:

  • ušteda na troškovima grijanja
  • praktična kontrola temperature
  • rad u zavisnosti od sobne temperature
  • rad u zavisnosti od vanjske temperature

Odgovarajući regulator za svaku primjenu

Danas gotovo svaki sistem grijanja posjeduje odgovarajući regulator koji kombinira i usklađuje rad različitih komponenata. Uzmimo za primjer kombinaciju kondenzacijskog plinskog uređaja te solarnog sistema za pripremu potrošne tople vode. Putem diferencijalnog solarnog regulatora, upravljat će se s cirkulacijskom pumpom solarnog sistem te će se po potrebi aktivirati plinski kondenzacijski uređaj kao opcija dogrijavanja kada količina sunčevog zračenja nije dovoljna da se postigne zadana temperatura u solarnom spremniku. Istovremeno, regulator će brinuti o idealnoj temperaturi prostora prema namještenim vrijednostima.

Sobni termostati

Polazni vod sistema centralnog grijanja kod sobnih termostata regulira se ovisno o sobnoj temperaturi. Sobni termostati mogu biti s on/off regulacijom te modulirajući. Kod on/off regulacije, sobni termostat će putem bimetala uključiti odnosno isključiti sistem grijanja kada se dosegne željena sobna temperatura.

Modulirajući sobni termostati dodatno moduliraju s radom plamenika uređaja za grijanje kako se sobna temperatura približava željenoj vrijednosti.

Atmosferski regulatori

Polazni vod sistema centralnog grijanja kod atmosferskih regulatora regulira se u zavisnosti od vanjske temperature, a prema zadanoj krivulji grijanja. Informaciju o vanjskoj temperaturi regulator dobiva putem vanjskoga senzora kojega je potrebno postaviti na sjevernu fasadu stambenog objekta.

Bežični regulatori

Veza između uređaja za grijanje te odgovarajućeg regulatora može se ostvariti i radijskim putem (bežićno), bez postavljanja električnih kablova. Regulator se u tom slučaju sastoji od dva dijela, prijemnika koji se ugrađuje u sam uređaj za grijanje (skida se plastična blenda s upravljačke ploče uređaja za grijanje) te predajnika (samog regulatora) koji se smješta u prostoriju u kojoj najviše boravimo.