Nađi

Saglasnost

Društvo Vaillant d.o.o., Bulevar Meše Selimovića 81A, 71000 Sarajevo, ID broj: 4200962920008; PDV br.: 200962920008 (dalje u tekstu: „Vaillant“), poštuje privatnost Vaših ličnih podataka i obavezuje se na njihovu zaštitu u skladu sa primjenjivim odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH br. 49/06, 76/11 i 89/11) u daljem tekstu "Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH".

Lični podaci se prikupljaju u trenutku Vaše registracije na Internet stranice Vaillanta (primjerice putem registracijskog formulara, prijave za newsletter) ili kada ih dobrovoljno otkrijete prilikom, primjerice, provođenja ankete za kupce, davanja povratnih informacija, sudjelovanja u natječajima ili prijavama za posao putem slanja životopisa (CV).

Ukoliko odaberete uskratiti Lične podatke koje od Vas tražimo, postoji mogućnost da nećete moći pristupiti pojedinim dijelovima, uslugama ili funkcijama Internet stranica ili Vam nećemo biti u mogućnosti pružiti odgovor na Vaš upit.

Lični podaci koji se prikupljaju, obrađuju i koriste od strane Vaillanta na način i prema uvjetima navedenim u ovoj Saglasnosti su:

  • Vaše osobno ime i prezime,
  • Vaša adresa prebivališta/boravišta,
  • Vaša e-mail adresa,
  • Broj telefona, mobitela i/ili faksa,

nadalje naznačeni kao „Lični podaci“.

Osobne podatke prvenstveno prikupljamo radi:

  • evidencije garantnog roka,
  • naše interne statističke obrade podataka,
  • promocije novih proizvoda i usluga,
  • mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala,
  • istraživanja tržišta i sličnih vezanih aktivnosti,
  • izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke i u drugim slučajevima određenim zakonom.

nadalje naznačene kao „Svrha obrade“. Svrha obrade može se proširiti prema potrebi.

Konačno, korištenjem ove Stranice, Vaše računalo će automatski otkriti određene tehničke i druge podatke te ćemo iste prikupiti (kao što su Vaša mrežna adresa, vrsta pretraživača i podatak o stranici koja Vas je uputila na našu Stranicu) radi operativnih i sigurnosnih razloga, i radi boljeg razumijevanja na koji se način koriste naše Stranice.

Davanjem Saglasnosti na korištenje Osobnih podataka, pristajete da se Vaši Lični podaci koriste, obrađuju, prenose i pohranjuju od strane društva Vaillant ili povezanih društva koncerna Vaillant Group ili bilo kojeg društva angažiranog od strane društva Vaillant radi izvršavanja pomoćnih poslova obrade Osobnih Podataka, a koji se mogu nalaziti izvan Bosne i Hercegovine i to u državama članicama Europske Unije i SAD-a (svi zajednički dalje u tekstu: „Vaillant Group“) u gore naznačene Svrhe obrade bez obaveze da Vas Vaillant o svakom pojedinom korištenju Ličnih podataka prethodno posebno obavještava.

Izuzev gore izričito navedenih, Vaše Lične podatke nećemo koristiti, obrađivati, prenositi niti ih stavljamo na raspolaganje bilo kojim trećim pravnim ili fizičkim osobama bez Vašeg dodatnog pristanka, izuzev slučajeva korištenja Ličnih podataka za koje nije potrebna Vaša prethodna suglasnost, u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (kao što su: slučajevi kada je prikupljanje Ličnih podataka potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obveza, slučajevi prikupljanja Ličnih podataka u svrhu udovoljavanja sudskim, policijskim, vladinim ili drugim pravnim zahtjevima, ili ukoliko je takvo otkrivanje potrebno radi podrške kaznene ili svake druge istrage ili postupka, u državi ili u inozemstvu, slučajevi kada je prikupljanje Ličnih podataka potrebno radi zaštite Vašeg života ili tjelesnog integriteta, slučajevi kada je prikupljanje Ličnih podataka nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu, slučajevi kada ste Vi sami objavili Lične podatke, i drugo).

Ova Pravila privatnosti se primjenjuju isključivo na Internet stranice Vaillanta, i ne primjenjuje se na stranice trećih osoba. Na Internet stranicama Vaillanta mogu biti pružene poveznice na web stranice koje bi Vas mogle zanimati. Štoviše, radi poznatih karakteristika Interneta, ne možemo garantirati razinu standarda zaštite privatnosti na takvim stranicama, niti preuzeti odgovornost za sadržaj stranica koje nisu Vaillant stranice. Ova Pravila privatnosti nisu namijenjena primjeni na bilo kojoj stranici koja ne pripada Vaillantu, a čija se poveznica može nalaziti na Internet stranicama Vaillanta. Kadgod koristite poveznice za druge stranice, trebali biste biti oprezni i pročitati pravila privatnosti predmetne stranice

Davanjem Vaše saglasnosti na korištenje Ličnih podataka, Vi izjavljujete da se slažete da Vaše Lične podatke Vaillant štiti kao poslovnu tajnu: sve osobe koje imaju pristup tim Ličnim podacima, bez obzira radi li se o ovlaštenim radnicima Vaillant-a i/ili društvima angažiranim od strane Vaillant-a, Vaillant posebno obvezuje na dužnost čuvanja tajnosti podataka. Pored toga, pravo na pristup Vašim Ličnim podacima imaju samo ovlaštene osobe Vaillant-a i samo u mjeri u kojoj je to nužno radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga, pri čemu se na svim razinama poslovanja primjenjuju najsuvremenije organizacijske, kadrovske i tehničke mjere zaštite podataka od neovlaštenog pristupa što uključuje, ali se ne ograničava na, kriptološko osiguranje svih podataka u toku pohrane i prijenosa informatičkim i telekomunikacijskim sustavom, upotrebu mehanizama sigurnosnog prijavljivanja na rad upotrebom korisničkih imena i propusnica (password) na svim razinama unosa i obrade, 24-satni video nadzor i zaštitu poslovnih prostorija u kojima se nalazi računalna, telekomunikacijska i druga IT oprema nužna za rad sustava, spremanje i čuvanje svih podataka eventualno pohranjenih u tiskanom mediju i/ili prenosivom informatičkom mediju u prostorijama i objektima sa zaštićenim pristupom i slično.

Vi pristajete da Vas kontaktiramo i ulazite na našu mailing listu - trenutak uvrštavanja na mailing listu jest Vaš izričit pristanak na kontakt. Zaštita privatnosti Vaših Ličnih podataka trajna je, a u svakom trenutku možete odustati od dane Suglasnosti, zatražiti promjenu ili ispravak već danih Ličnih podataka i/ili zatražiti prestanak daljnje obrade Vaših Ličnih podataka i isključenje s naše mailing liste. Nakon toga, Lični podaci se više ne koriste od strane Vaillant-a, osim za interne svrhe, npr. radi informatičke ili statističke obrade podataka kada Lični podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose.

Ova Saglasnost obuhvaća i sve naknadne izmjene, zbog zakonske dužnosti ažuriranja bilo koje od naprijed navedenih vrsta podataka, za koje Vaillant sazna u obavljanju svoje djelatnosti i vrijedi do nastupanja jedne/neke od sljedećih okolnosti: opoziva Saglasnosti i/ili prestanka obrade zbog ispunjenja Svrhe obrade za koju je Saglasnost dana i/ili prestanka obrade zbog odluka državnog tijela nadležnog za nadzor nad obradom Ličnih podataka. U svim navedenim slučajevima, Vaši Lični podaci će biti brisani i njihova daljnja obrada će prestati.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom naprijed navedenih Ličnih podataka i ako ovu Saglasnost želite zbog bilo kojeg razloga i bilo kada opozvati te ukoliko smatrate da je potrebno ispraviti Vaše Lične podatke, molimo da nam se obratite pisanim putem (preporučenom poštom, telefaksom ili putem e-mail-a) na sljedeću adresu:

Vaillant d.o.o.

Bulevar Meše Selimovića 81A,

71000 SARAJEVO, BIH

Tel: 033 610-635

e-mail: infobih@vaillant.com

ID broj: 4200962920008

PDV br.: 200962920008